Polityka prywatności 2017-09-18T13:35:14+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja w przedmiocie przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 Nr 171 poz. 1800.

W dniu 22 marca 2013 roku uległy zmianie przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, zgodnie z którą (art. 173) przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

 1. abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
  1. celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  2. możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
 2. abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
 3. przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa powyżej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Warunków wskazanych powyżej (w zakresie uzyskiwania zgody, informowania abonenta) nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji jest konieczne do:

 1. wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 2. dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.

Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:

 1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania;
 2. zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
 3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.

Zgodnie z art. 174 ustawy jeżeli przepisy ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta:

 1. nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści;
 2. może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika;
 3. może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Zgodnie z twierdzeniami przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji wydaje się, że stosowny popup (wyskakujące okienko) z informacjami, a być może również z możliwością dokonania ustawień prywatności, byłby jak najbardziej na miejscu i nie powodowałby wątpliwości interpretacyjnych co do poprawnego wykonania ustawowego obowiązku informacyjnego.

Jeżeli zatem strona internetowa korzysta z plików Cookie, konieczne jest wprowadzenie stosownych informacji zawartych w w.w przepisach. Może to zatem polegać na umieszczeniu na stronie internetowej okienka z informacją, że dana witryna korzysta z plików Cookie i możliwości zapoznania się z polityką używania takiech plików, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików Cookie.

Należy pamiętać, że każdy, kto nie wypełnia obowiązku uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o której mowa powyżej podlega karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa UKE w wysokości 3% przychodu ukaranego.